Stromy v Čechách

ZDE NAJDETE ODPOVĚDI NA JEDNOTLIVÉ OTÁZKY

1. Otázka:
Kdy je vhodné aplikovat ekologické přípravky na ošetření proti klíněnce.
1. Odpověď:
 Klíněnka jírovcová - Cameraria ohridella, je hmyzí škůdce, parazitující především na jírovci maďalu. 
U v současné době používaných přípravků se v žádném případě nejedné o přípravky ekologické, alespoň o žádném takovém nevím, všechny chemikálie, které se proti klíněnce používají jsou toxiny, více či méně působící na ostatní volně žijící hmyz (především včely, sršni, čmeláci).
Zatím nejlepší ochranou a zároveň prevencí proti klíněnce jírovcové je podle našich zkušeností hrabání spadaného listí, a to nejen v podzimním období, ale i během vegetace. Poté je nutno shrabané listí spálit na vyhrazeném místě, mimo lokalitu výskytu stromů. Tato metoda, je - li pečlivě prováděna, je nejen nejlacinější, ale rovněž nezatěžuje okolní prostředí méně či více jedovatými látkami, jako postřiky, a zároveň je téměř nejefektivnější. Máme ověřeno, že při pečlivém celoročním úklidu a likvidaci listí se výskyt klíněnky v dané lokalitě (je -li dostatečně izolována) sníží až o 40%.
Další informace o klíněnce naleznete na adrese: http://www.uochb.cas.cz/~natur/cameraria/index.htm.


2. Otázka:
Je možné skácet strom mimo vegetační období? V případě že ano, tak za jakých podmínek?
2. Odpověď:

Kácení dřevin rostoucích mimo lesní porost je podrobně zpracováno v Zákoně o ochraně přírody a krajiny č. 114 sb. r. 92, kde je tato problematika rozpracována podrobně.
Pro ujasnění uvádím, že pokácení dřeviny mající ve výčetní výšce 130 cm nad zemí obvod kmene větší než 80 cm, musí schválit příslušný státní orgán - zastoupený obcí, městem, okresem - referátu životního prostředí - záleží na tom, který z nich má platné pravomoci pro danou lokalitu.
Dále se strom uvedených parametrů smí kácet pouze v období vegetačního klidu - tj. od 1.10. do 31.3. Vše uvedené platí i pro stromy rostoucí na soukromých pozemcích.
Výjimku tvoří pouze havárie a stavy ohrožující zdraví či bezpečnost občanů. I v tomto případě je však nutno uvědomit příslušný spádový orgán. splnit tzv. ohlašovací povinnost.
Zákon dále výslovně nezakazuje kácet dřeviny rostoucí mimo les v jiných než uvedeném období. Je však běžně užívaným pravidlem řídit se podle výše uvedených termínů "Vegetačního klidu" a "Vegetačního období" - viz odpověď č. 3.


3. Otázka:
Můžete uvést termín vegetační klid a jeho specifikaci vzhledem k zákonu č. 114 sb. r. 92?
3. Odpověď:

Vegetační klid je období, kdy dřevina - strom, je v relativním vegetačním útlumu, tedy není výrazně aktivní, při vytváření nových vodivých pletiv.
Stanovení doby vegetačního klidu je poněkud zapeklité, neboť současná legislativa neurčuje tento pojem pevně stanoveným datem. Jen jej doporučuje. Je však běžným zvykem tento termín při jednáních o stromech užívat. Tato situace vznikla na základě vyhlášky 395 r. 92, přílohy k zákonu 114 sb. r. 92, která opravdu uvádí doporučený termín období vegetačního klidu, a to v platnosti "od 1. 10. do 31. 3." 


4. Otázka:
Je strom či dřevina schopna lépe snášet některé zásahy odborného ošetření v době vegetace než v období vegetačního klidu?
4. Odpověď:
Ve věci odborného ošetřování stromů v období vegetace je dnes situace poměrně vyjasněna, a sice: při provádění běžných druhů řezu, kromě rasantních redukčních zásahů, je lepší pro dřevinu - strom, tyto práce provádět právě v období plné vegetace. (Ne při květu) Právě v tomto období má totiž strom k dispozici největší množství aktivních obranných látek. Viz činnost "CODIT system (Compartmentalization of decay in trees) - SHIGO 94 a další související publikace na téma ochranných barier stromů.
Celá problematika je samozřejmě daleko širší a je třeba se řídit mnoha dalšími faktory, jako např. druh dřeviny, stáří stromu, míra vitality, podmínky v lokalitě, zdravotní stav dřeviny ap.


5. Otázka:
Je možné přibližně určit stáří stromu podle průměru jeho kmene?
5. Odpověď:
Bohužel vás zklamu. I přes skutečnost, že určitá literatura na takový způsob určování stáří dřeviny odkazuje, pro praktické využití to nemá valný význam. Záleží totiž na celé řadě faktorů, které přímo ovlivňují růst stromu v dané lokalitě. Odhadem stáří dle průměru či obvodu kmene stromu se člověk může značně odchýlit od skutečnosti, a to někdy řádově - u starších jedinců i o 100 a více let.
Pro přibližný odhad stáří stromu je zapotřebí dlouholeté zkušenosti a znalosti alespoň těchto faktorů:
    druh dřeviny
    vláhové a živinné podmínky v lokalitě
    typ a stabilitu terénu v lokalitě
    stálost a zásadní změny počasních podmínek v dané lokalitě (alespoň 30letou periodu)
    porovnání velikosti a stáří dřeviny stejného druhu s hodnoceným jedincem a to v okolí cca 10km
    případné zásahy či provedená ošetření dřeviny v minulých letech ap.
Výhodné bývá dotázat se starých pamětníků v obci či městě, popřípadě se podívat do kronik, či zeptat se zástupců církve. Ti většinou zpravují dlouhodobé záznamy o církevních statcích. Dobře je též zjistit, jestlio stromě není záznam na příslušném okresním úřadě, případně regionálním městě. Jedná - li se o opravdu starého jedince, často mívají v místním muzeu starší fotografie, které rovněž napoví.
Tímto způsobem a s dostatkem zkušeností se dá věk stromu určit s přesností na několik desítek let.


6. Otázka
Naruší kořeny stromu zdi našeho domku, bazénu, sklepa?
6. Odpověď :
Nelze jednoznačně odpovědět. 
Je zásadně nutné znát konkrétní podmínky v lokalitě růstu stromu a jeho okolí - např. prostorové a půdní podmínky, konkurenci s ostatními dřevinami, druh dřeviny a další.
Obecně je však platné, že pokud má strom ve svém okolí alespoň na jedné straně či části plochy pod korunním systémem volný prostor, kořenový systém se bude rozrůstat především do těchto míst. Je však třeba si uvědomit, že tvar koruny stromu je téměř totožný s tvarem a velikostí kořenového systému dřeviny. Velikost kořenového systému se pohybuje zhruba ve 3/4 velikosti koruny a zasahuje většinou do hloubky okolo 2/3 korunní výšky.
Tato informace je však pouze obecná a orientační. Rozměry a typ kořenového systému se u různých druhů dřevin značně liší a je vždy přímo závislý na konkrétních možnostech a podmínkách v lokalitě růstu stromu.


7. Otázka
Jaký je nejstarší druh stromu na světě?
7. Odpověď:
Nejstarším zachovaným a žijícím druhem stromů na světě je Ginkgo biloba - jinan dvoulaločný.
Jedna se o rostlinu starou cca 150 - 200 milionu let, kdy byly tyto stromy roztroušeny po celém světě. Tento strom je vlastně jehličnanem a je ve skutečnosti jedinym stromem, který přežil ze skupiny rostlin primitivnějších než opravdové jehličnany.
Na území České republiky roste největší exemplář v Brně - tento jedinec je považován rovněž za jeden z největších stromů tohoto druhu v Evropě. Nejznámějším jinanem je Ginkgo biloba "Pragense" rostoucí v botanické zahradě Karlovy university v Praze.


8. Otázka
Nejstarší (věkem) žijící stromy na světě?
8. Odpověď:
Nejstaršími žijícími stromy na světě jsou Pinus longaeva - borovice osinaté. Rostou v horách západní části Severní Ameriky v Sierra Nevadě. Jejich nejvyšší prokázaný věk je cca 4600 let a jsou zároveň nejstaršími žijícími organismy na světě.


9. Otázka
Nejvyšší stromy na světě?
9. Odpověď:
Nejvyšším druhem stromů na světě je bezesporu Sequoiadendron giganteum - sekvojovec obrovský. Tyto stromy rostou v Severní Americe - v Kalifornii a v horách Sierra Nevady. Jedním z nejznámějších sekvojovců dnešní doby je tzv. "General Sherman" který dosahuje výšky 90 metrů, obvod kmene má 10 metrů a je zřejmě nejmohutnějším stromem USA. 
Vůbec nejvyšším známým stromem tohoto druhu byl 135 metrů vysoký jedinec v  národním parku "Sequoia" v Severní Americe. Jeho věk se odhadoval na 3800 let.
V naší republice roste sekvojovec obrovský v arboretu Nový Dvůr u Opavy, arboretu MZLU v Brně, Buchlovicích a Chabani. Dále v zámeckých parcích Nové Mitrovice, Kravsko, Sychrov, Ratměřice, Lednice, Kroměříž - Podzámecká.


10. Otázka
Nejmohutnější stromy na světě?
10. Odpověď:
Asi nejmohutnějším druhem stromů s největšími obvody kmene je Adansonia - baobab. I přes svou malou výšku cca 15 metrů a průmět koruny, zhruba 15-18 metrů dosahuje tento druh obvodu kmene až 25 metrů. Roste v Africe (Botswana) a v Austrálii.


 

Zpět

Domů

Vpřed

Zpět

Domů

Vpřed